Verslaglegging en Anbi informatie Stichting Molen de Vijf Gebroeders

 

Door de Belastingdienst is elke ANBI verplicht om per 1 januari 2014 aanvullende informatie op haar website te vermelden. Met deze pagina voldoen wij aan deze verplichting. N.B.: ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. Dankzij onze ANBI-status zijn giften aan onze stichting in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Naam van de instelling: Stichting Molen de Vijf Gebroeders

Slaakweg 1, 4451RB Heinkenszand.

 

RSIN nr. 8111.52.765  K.v.K. 22050787

 

Contactgegevens: Bezoekadres molen: Slaakweg 1, 4451RB Heinkenszand. Postadres bestuur: Honingklaver 3,  4451TC Heinkenszand. Tel. 06 3890040 E-mail: de5gebroeders@zeelandnet.nl Website www.de5gebroeders.nl

 

De samenstelling van het bestuur:

 

  Voorzitter: Hans Filius 0113-561399
  Secretaris: Bas Quist 0113-561877
  Penningmeester: Johan Rosink 0113-562864
  Bestuurslid: Wim Coppoolse  
  Bestuurslid: Chris van Overbeeke  
  Bestuurslid Conny Miermans  
 

 

Beloningsbeleid Stichting molen De Vijf Gebroeders:

Stichting Molen De Vijf Gebroeders kent zowel bestuursleden als een aantal vrijwilligers. De bestuursleden en vrijwilligers
ontvangen geen beloning voor het vele werk dat wordt verricht ten behoeve van de instandhouding en exploitatie van de
molen. Wel kunnen bestuursleden en vrijwilligers de door hun gemaakte noodzakelijke kosten (bijv. reiskosten, materialen,
gereedschappen) declareren tegen overlegging van bewijsstukken.

 

Doelstelling: klik hier.
 

Beleidsplan:
In het beleidsplan worden de plannen en acties omschreven welke de Stichting Molen De Vijf Gebroeders zich heeft voorgenomen uit te voeren of te laten uitvoeren zodat aan de in de statuten genoemde doelstellingen wordt voldaan.
Bijgaande link beleidsplan bevat het beleidsplan van plannen en acties over de periode 2021 - 2030.

 

Jaarverslag en balans baten en lasten:
Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin een overzicht wordt gegeven van de onder andere de uitgevoerde activiteiten en onderhoudswerkzaamheden, de evenementen die hebben plaatsgevonden, bezoeken en vergaderingen en een aantal belangrijke kengetallen.
Via bijgaande links zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren te lezen:

 

Standaardformulier Publicatieplicht

 

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Financieel verslag 2023

Financieel verslag 2022

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2020

 

Privacy Statement, opgemaakt 2018

 
 

 

 

 

 

 

 Copyright 2024  Stichting Molen de Vijf Gebroeders